0.1.0 - ci-build Israel flag

MRIScheduling, published by Israeli Ministry of Health. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/vadi2/MRI-Scheduling/ and changes regularly. See the Directory of published versions

מבוא

Official URL: http://fhir.health.gov.il/mri/ImplementationGuide/il.moh.mri.r4 Version: 0.1.0
Draft as of 2024-01-10 Computable Name: MRIScheduling

רקע כללי

הפרויקט הינו של חטיבת טכנולוגיות רפואיות מידע ומחקר ובשיתוף מכון גרטנר. משרד הבריאות מבצע בחינה של המתודולוגיה למדידת זמני המתנה לבדיקות ,MRI כחלק מעדכון מבחן התמיכה לקיצור זמני המתנה לבדיקות MRI . כחלק מתהליך זה, נערכו מפגשי למידה עם גורמים שונים במערכת, לרבות נציגים מקופות החולים, במטרה ללמוד את התהליך שעובר המטופל מרגע המלצת רופא על ביצוע בדיקה, דרך אישורה בקופת החולים ועד לפנייתו למכון הדימות המבצע את הבדיקה לצורך תיאום תור. בעקבות עבודה זו, הוגדר מפרט הנתונים אשר יאפשרו בעתיד טיוב המידע שהקופות יידרשו להעביר לצורך מדידת זמני המתנה.

תהליך עסקי

מטרת הפרויקט היא מדידת זמני ההמתנה לבדיקות MRI הנתונים נאספים הן מהקופות והן מהמכונים השונים. שלבי התהליך:

 1. המטופל נפגש עם רופא לצורך קבלת הפנייה לבדיקה. הפגישה יכולה להיות אצל רופא השייך לקופה או אצל רופא פרטי
 2. הרופא יוצר הפנייה עבור המטופל. (במקרה של הפנייה מרופא פרטי יש לבקש גם הפנייה מרופא הקופה)
 3. המטופל בודק את זמינות התור במכונים השונים בהתאם לסוג ההפניה שקיבל. בתהליך זה נקבל את התאריכים הפנויים שהוצעו למטופל ואת התאריך אותו בחר המטופל כמו כן יתכן ונקבל את דחיית התור או ביטולו ,תאריכים חדשים שהוצעו ותאריך חדש שנקבע
 4. המטופל מבקש טופס התחייבות עבור המכון והבדיקה (טופס 17)
 5. שליחת בקשה לקבלת טופס ההתחייבות מהקופה (טופס 17)
 6. קבלת טופס התחייבות מהקופה (טופס 17)
 7. ביצוע בדיקת MRI
 8. קבלת תוצאת הבדיקה

להלן האוכלוסיות:

 1. מבוטחים שביצעו בדיקת MRI בתקופת הדיווח
 2. מבוטחים שממתינים לבדיקת MRI ובתקופת הדיווח טרם קיבלו אישור או טרם ביצעו את הבדיקה
 3. מבוטחים שבקשתם לבדיקת MRI סורבה בתקופת הדיווחיות הרלוונטיות לתהליך.

נתונים המועברים מהקופות

קוד ארץ לידה קוד מדינת דרכון קוד ישוב מגורים כתובת מגורים אזור גיאוגרפי סטטיסטי (אג”ס) של כתובת מגורים

שדה הערות
סוג זיהוי בהתאם לטבלת סוגי מזהים
במקרה של ת.ז יש להעביר 9 ספרות עם 0 מובילים מספר זיהוי
קוד סוג אוכלוסיה בהתאם לטבלה
תאריך לידה יש להעביר שנת לידה
קוד מגדר בלידה על פי הקודים המוגדרים בטבלה
קוד מגדר הגדרתי על פי הקודים המוגדרים בטבלה
קוד ארץ לידה על פי הקודים המוגדרים בטבלה
קוד מדינת דרכון על פי טבלת קודי מדינות
קוד ישוב מגורים על פ טבלת קודי ערים
כתובת מגורים  
אזור גיאוגרפי סטטיסטי (אג”ס) של כתובת מגורים  
תאריך הפניית רופא לבדיקת MRI  
קוד סוג בדיקה אליה הופנה  
סיבת הפניה לבדיקה  
רמת דחיפות הבדיקה  
האם הופנה ע”י רופא מחוץ לקופה  
תאריך הקמת בקשה במרכז אישורים של הקופה  
קוד סטטוס בקשה לביצוע הבדיקה בקופה  
תאריך מתן אישור/דחייה הבדיקה בקופה  
סיבה לדחיית הבקשה  
תאריך הפקת טופס התחייבות  
קוד ספק שניתן בטופס התחייבות  
מספר טופס התחייבות  
קוד גורם מממן  
קוד ספק שבו בוצעה הבדיקה בפועל  
קוד בדיקה שבוצעה בפועל  
אתר בו בוצעה הבדיקה  
תאריך ביצוע הבדיקה בפועל  
שעת ביצוע הבדיקה בפועל  
תאריך פיענוח הבדיקה  

3 תפיסת הפתרון

מודל הנתונים FHIR - הגדרת משאבים ופרופילים

פרופיל משאב פייר הגדרת עסקית הפנייה למשאב  
MRIPatient Patient נתוני המבוטח/ת כולל שיוך לקופת החולים NA 1..1  
MRIAppointment Appointment נתוני הפגישה בין המטופל לרופא המפנה מסוג beneficiary לPatient Logical
MRIDiagnosticReport DiagnosticReport פרטי האבחנה 1..1  
MRIHMO Organization נתוני הקופה המפנה    
MRIProcedure Procedure נתוני בדיקת ה MRI    
MRIProvider Organization נתוני הספק